Att leda skribenter

En yrkesgrupp som har fått ett uppsving under senare år är skribenterna. Från att ha varit en yrkesgrupp som sett sina möjligheter minska varje år, har utvecklingen tagit en helt ny vändning. Idag finns det betydligt fler arbetsmöjligheter för skribenter jämfört med för några år sedan. En stor anledning till utvecklingen är företagens behov av texter till sin marknadsföring via internet. För att företagen ska kunna marknadsföra sin verksamhet på internet krävs både bra och mycket innehåll, framförallt i form av texter.

Utvecklingen har medfört att det har bildats ett antal företag vars affärsidé är att anställa skribenter och därefter sälja texter till företag som behöver textinnehåll för sin internetmarknadsföring. Detta har visat sig vara en utmärkt affärsidé. Samtidigt måste man ha klart för sig att skribenter är ett speciellt släkte, som kräver både bekräftelse och uppmuntran. Annars blir det inte många ord skrivna. När man anställer ett stort antal skribenter måste dessa dessutom ledas, precis som all annan personal i ett företag. Det krävs därför att skribentföretagen rekryterar bra ledare i verksamheten, eller i vart fall utbildar sina befintliga chefer i just ledarskap.

Utbildning i ledarskap

För de skribentföretag som vill satsa på att utbilda sina chefer råder det inte någon brist på utbildningsalternativ. Svårigheten består i att hitta rätt utbildning. Ett företag med mycket gott rykte och som erbjuder flera olika ledarskapsutbildningar är Svenska ManagmentGruppen. En mycket populär utbildning är dess Executive MBA utbildning som efter flera års studier leder fram till en Executive MBA-examen.

De skribentföretag som väljer att utbilda sina chefer i ledarskap kommer att ha ett försteg jämfört med övriga företag inom branschen. Bra ledarskap leder till en bättre verksamhet. När man talar om bättre verksamhet avses inte endast resultatet på sista raden i företagets bokslut. Med bättre verksamhet avses allt från företagskulturen och gemensamma värderingar till personalens arbetsinsatser – och även företagets ekonomiska resultat. En investering i ledarskapsutbildningar är något som inte endast kommer den enskilde chefen till godo, hela verksamheten kan skörda frukterna av en sådan investering.

Kostnaden för ledarskapsutbildningar

Ledarskapsutbildningar är avancerade utbildningar med lärare och andra utbildare av högsta klass. Inte sällan hämtas de direkt från näringslivet, och består ofta av personer som befinner sig på mycket höga positioner i näringslivet. Detta medför oundvikligen att kostnaden för bra ledarskapsutbildningar är något som kan få den som är ekonomiansvarig att sätta kaffet i vrångstrupen. Men som framgått av ovan är utbildningen något som gynnar verksamheten i sin helhet. Den leder även till ett bättre ekonomiskt resultat, i vart fall på lång sikt. Ett skribentföretag som vill vara ledande inom sin bransch bör tveklöst låta sina chefer gå på denna typ av utbildningar.

Leave a Reply

mts_best